ALGEMENE VOORWAARDEN TK CHALLENGE 2018

In deze algemene voorwaarden (“AV”) wordt verstaan onder:
a. Deelnemer(s): de natuurlijke persoon die zichzelf heeft ingeschreven of door een Deelnemend Bedrijf op een door de Stichting toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan de TK Challenge en de Loopevenement(en);
b. Deelnemend bedrijf: Gouden Partners, Zilveren Sponsoren en andere aan de TK Challenge verbonden bedrijven;
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de TK Challenge;
d. Sportevenement(en): de drie nationale hardloopevents, de TK Challenge Klusdag en een nationaal zwemsportevent, waar de sportcommunity van de TK Challenge aanwezig zal zijn;
e. Stichting: de stichting genaamd ‘Stichting TK Challenge’, gevestigd te Leiden, waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan;
f. TK Challenge: het door de Stichting geïnitieerde MVO-project, dat erop gericht is donaties op te halen ten behoeve van de TK Challenge Foundation en alle bijbehorende evenementen;
g.TK Challenge Foundation: het door de Stichting opgezette fonds dat zich ten doel stelt het ondersteunen van organisaties en initiatieven die opkomen voor vitaliteit (gezondheid, sportiviteit en sociale cohesie);
h. Website: de website van de TK Challenge, te weten: www.tkchallenge.nl.

1. DEFINITIES

De donaties gaan wij bij elkaar brengen door met het TK Challenge Team deel te nemen aan 4 uiteenlopende sportevents. De eventkalender bestaat uit 3 nationale hardloopevents, een nationaal zwemsportevent en de TK Challenge Klusdag. De TK Challenge Foundation stelt zich ten doel het ondersteunen van organisaties en initiatieven die opkomen voor vitaliteit. Jaarlijks kiest de TK Challenge Foundation één of twee goede doelen uit waaraan een substantieel bedrag zal worden toegekend en waarmee campagne wordt gevoerd om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Daarnaast staat de TK Challenge Foundation te allen tijde open voor kleinere initiatieven en doelen.

2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze AV zijn van toepassing op de Overeenkomst die de Stichting met een Deelnemer heeft gesloten.
2. De Deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan deze AV.
3. De Deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en de eventueel daarbij behorende reglementen van de Sportevenementen.
4. Afwijkingen van deze AV zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze AV of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

3. DEELNAME

3.1. De deelname aan de TK Challenge geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan de TK Challenge deel te laten nemen.
3.2. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting over te dragen aan een derde.
3.3. De Deelnemer dient op de dag waarop de Deelnemer deelneemt aan een van de Loopevenementen tenminste de door de organisator van dat Sportevenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt.
3.4. De Deelnemer mag aan de TK Challenge slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met deze AV.
3.5. De Stichting is niet aansprakelijk voor de eventueel door Deelnemer gemaakte kosten wanneer een Sportevenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
3.6. Startbewijzen voor de Sportevenementen worden door de Stichting verstrekt onder voorbehoud van beschikbaarheid.
3.7. Iedere Deelnemer draagt zorg voor een adequate zorgverzekering gedurende de TK Challenge.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. De Deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat.
4.2. Deelname aan de TK Challenge geschiedt voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
4.3. Mocht ondanks het hierboven bepaalde toch aansprakelijkheid van de Stichting worden aangenomen voor schade van de Deelnemer, dan is de aansprakelijkheid van de Stichting steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het van toepassing zijnde eigen risico.
4.4. De Deelnemer vrijwaart de Stichting voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de TK Challenge. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.5. Partners en sponsors van de TK Challenge zijn op dezelfde voet als de Stichting uitgesloten van aansprakelijkheid.

5. PORTRETRECHT

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Stichting voor openbaarmaking en het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de TK Challenge, zonder daarvoor vergoeding te claimen.

6. PERSOONSGEGEVENS

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen ten behoeve van de TK Challenge. Door deelname aan de TK Challenge verleent de Deelnemer toestemming aan de Stichting tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Stichting tot openbaarmaking van zijn naam en (wedstrijd)resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet, waaronder begrepen de Website en sociale media.

7. INSCHRIJVINGSPROCEDURE

7.1. Inschrijving voor de TK Challenge is mogelijk via de Website.
7.2. Via de Website kan de Deelnemer zich inschrijven voor de Sportevenementen.

8. GESCHILLENREGELING

Geschillen tussen de Stichting en de Deelnemer worden voor zover mogelijk in onderling overleg beslecht. Indien dit overleg geen uitkomst biedt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van beide partijen verklaart dat dit het geval is.